REGULAMIN „SZKOŁY RODZENIA FIZJOHUTA” wersja 1.0 z dnia 01.08.2023

§1 

1. Niniejszy Regulamin „Szkoły rodzenia” (dalej Regulamin) reguluje świadczenie  przez FIZJOHUTA Sp. o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Jagiellońskie 19/24, 31-834  Kraków, nr KRS 0000936681, nr NIP 6783194241 (zwaną dalej  

„Organizatorem”) usług w postaci cyklu zajęć przygotowujących do porodu oraz  macierzyństwa (zwanych dalej „Szkołą rodzenia”), a także usług w postaci  udziału w warsztatach (zwanych dalej „Warsztatami”). 

2. W zakresie formularza rejestracyjnego oraz zajęć prowadzonych online  (zwanych dalej Webinarem) niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia  usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.). 

3. Do korzystania z formularza rejestracyjnego i Webinaru wymagane jest: 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, 

2. aktualna wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript i  włączoną obsługą plików cookies, 

3. posiadanie konta w Serwisie. 

4. Niniejszy Regulamin jest udostępniany osobom, z którymi zawierana jest umowa  uczestnictwa w Szkole Rodzenia lub Warsztatach (zwanymi dalej „Uczestnikami”)  przy zawarciu umowy. 

§2 

1. Zajęcia w ramach Szkoły rodzenia lub Warsztatów prowadzone są przez  wykwalifikowany personel, w tym personel medyczny tj. w szczególności lekarzy,  położne, psychologów, pielęgniarki, fizjoterapeutów i ratowników medycznych. 

2. Szkoła rodzenia obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, zawarte w programie Szkoły rodzenia stanowiącym załącznik do Regulaminu. 

3. Warsztaty obejmują zajęcia praktyczne z elementami teoretycznymi, opisane w  programie Warsztatów stanowiącym załącznik do Regulaminu. 

4. Zajęcia teoretycznie Szkoły rodzenia prowadzone są częściowo w formie  stacjonarnej i częściowo w formie Webinaru. 

5. Szczegółowe warunki zawierające: harmonogram zajęć, wykaz specjalistów prowadzących zajęcia oraz formę ich prowadzenia będą przekazywane  Uczestnikowi na podany przez niego adres e-mail, przed rozpoczęciem  pierwszych zajęć. 

6. W przypadku braku możliwości odbycia zajęć w terminie wskazanym w  harmonogramie Organizator przedstawi co najmniej dwa możliwe dodatkowe  terminy na ich odrobienie. 

§3 

1. Uczestnikiem Szkoły rodzenia może być pełnoletnia kobieta ciężarna, posiadająca  pełną zdolność do czynności prawnych, która wypełniła formularz rejestracyjny i  dokonała opłaty. 

2. Uczestnikiem Warsztatów może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną  zdolność do czynności prawnych, która wypełniła formularz rejestracyjny i  dokonała opłaty.

3. Zawarcie umowy następuje za pośrednictwem formularza elektronicznego  udostępnianego przez Organizatora. 

4. W celu zapisu na Szkołę rodzenia lub Warsztaty należy podać dane  identyfikacyjne i adresowe wymagane przez formularz (w tym aktywny adres e mail), zaakceptować Regulamin oraz wybrać ikonę „Zapisz”. Po dokonaniu zapisu  Organizator niezwłocznie przesyła na wskazany przez Uczestnika adres e-mail  wiadomość z potwierdzeniem zapisu. 

5. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Uczestnika potwierdzenia  zapisu przez Organizatora, o którym mowa w ust. 5 powyżej. 

6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej  Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o  której mowa w ust. 4 powyżej. 

§4 

1. Udział w zajęciach Szkoły rodzenia lub w Warsztatach jest odpłatny. 2. Wysokość opłaty wynika z aktualnego cennika. 

3. Opłata wniesiona za udział w Szkole rodzenia uprawnia do uczestnictwa w  zajęciach Uczestnika wraz z jedną wskazaną przez niego pełnoletnią osobą  towarzyszącą. 

4. Opłata wniesiona za udział w Warsztatach uprawnia do uczestnictwa w zajęciach jednego Uczestnika. 

5. Opłata płatna będzie z góry na rachunek bankowy Organizatora nr 35 1140 2004  0000 3502 8283 0827. 

§ 5 

1. Uczestnik Szkoły Rodzenia na zajęciach praktycznych powinien stawić się na  zajęciach: 

a) z karimatą i wygodnym strojem sportowym, 

b) z pisemną zgodą lekarza prowadzącego ciążę. 

2. Uczestnik oraz osoba towarzysząca Uczestnika Szkoły rodzenia powinni stawić  się na zajęciach bez objawów chorobowych, a w przypadku, gdy zostanie  wprowadzony taki wymóg przez przepisy prawa lub Organizatora – w  maseczkach ochronnych. 

3. W przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1 lit. a lub ust. 2,  Organizator nakazuje opuszczenie zajęć. 

§ 6 

1. W przypadku nieobecności Uczestnika Szkoły rodzenia w zajęciach może  uczestniczyć w nich wskazana przez niego osoba towarzysząca, a jeśli i to nie  będzie możliwe, zajęcia przepadają, z zastrzeżeniem ust. 2-3. 

2. W przypadku zgłoszenia nieobecności na zajęciach teoretycznych z co najmniej 2  dniowym wyprzedzeniem, Organizator umożliwi Uczestnikowi Szkoły rodzenia  uczestnictwo w opuszczonych zajęciach w kolejnym kursie, pod warunkiem, że  kurs zostanie zorganizowany i będzie dostępne miejsce.

3. W przypadku zgłoszenia nieobecności na zajęciach praktycznych z co najmniej 7  dniowym wyprzedzeniem, Organizator umożliwi Uczestnikowi Szkoły rodzenia  uczestnictwo w opuszczonych zajęciach w kolejnym kursie, pod warunkiem, że  kurs zostanie zorganizowany i będzie dostępne miejsce. 

4. Uczestnik Szkoły rodzenia może odpłatnie uczestniczyć w opuszczonych  zajęciach w kolejnym kursie, pod warunkiem, że kurs zostanie zorganizowany, a  w przypadku zajęć praktycznych, jeśli dodatkowo będzie dostępne miejsce. 

5. Organizator deklaruje dostępność co najmniej 1-go miejsca w każdych zajęciach  praktycznych w celu odrobienia zajęć. 

§ 7 

1. Materiały szkoleniowe podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27  lipca 2001 r. o ochronie baz danych, a także ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

2. Organizatorowi przysługują autorskie prawa majątkowe do materiałów  szkoleniowych udostępnianych w trakcie kursu. 

3. Uczestnicy mogą korzystać z materiałów szkoleniowych wyłącznie w zakresie  własnego użytku prywatnego. Bez zezwolenia Organizatora zabronione jest  zwielokrotnienie materiałów szkoleniowych, a także rozpowszechnianie ich, w  szczególności publiczne udostępnianie taki sposób, aby każdy mógł mieć do  niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

§8 

1. Reklamacje w sprawach dotyczących formularza kontaktowego i Webinaru  należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e mail: szkolarodzenia@fizjohuta.pl

2. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację  oraz opis okoliczności będącej podstawą reklamacji. 

3. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie do 7 dni od daty jej otrzymania  przez Organizatora. 

4. W przypadku, gdy reklamacja dotycząca Webinaru będzie zasadna, Organizator  umożliwi nieodpłatny udział w Webinarze w innym terminie. 

§9 

1. Uczestnik będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania  przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym z  ważnych przyczyn, za które uważa się: 

po stronie Organizatora 

brak odbycia co najmniej dwóch zajęć i wyznaczenia terminów ich  odrobienia, 

po stronie Uczestnika

naruszenie obowiązków, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. a lub ust. 2 i  braku wyrażenia zgody na opuszczenie zajęć 

rażące naruszenie przez Uczestnika przepisów prawa lub zasad  współżycia społecznego. 

3. W przypadku wypowiedzenia umowy z uwagi na okoliczności leżące po stronie  Organizatora, Uczestnik ma prawo zwrotu proporcjonalnej części opłaty. 4. Uczestnik Szkoły rodzenia może zrezygnować ze Szkoły rodzenia nie później niż  na 7 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. W takim przypadku umowa ulega  rozwiązaniu, a Organizator zwraca opłatę pomniejszoną o opłatę rekrutacyjną za  czynności administracyjne w wysokości określonej w cenniku. 

5. Uczestnik Warsztatów może zrezygnować z Warsztatów nie później niż na 14 dni  przed rozpoczęciem zajęć. W takim przypadku umowa ulega rozwiązaniu, a  Organizator zwraca opłatę pomniejszoną o opłatę rekrutacyjną za czynności  administracyjne w wysokości określonej w cenniku. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania realizacji danego kursu w ramach  Szkoły rodzenia lub Warsztatów w przypadku niezapisania się minimalnej liczby  Uczestników:  

w przypadku Szkoły rodzenia minimum 3 Uczestników Szkoły rodzenia w  danym kursie,  

w przypadku Warsztatów minimum 6 Uczestników Warsztatów.  

W takim przypadku umowa ulega rozwiązaniu, a Organizator zwraca pełną  opłatę wniesioną za uczestnictwo. 

§ 10 

1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników oraz dokonuje  ich przetwarzania zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE w celu realizowania wzajemnych praw i obowiązków w związku z  zawartą Umową, w celu realizacji ciążących na Organizatorze obowiązków  prawnych, a także w celach stanowiących prawnie uzasadniony interes  Organizatora. 

2. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia  sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

§ 11 

Żadna ze stron nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej  umowy z przyczyn spowodowanych siłą wyższą. 

§ 12 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące  przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

2. Program Szkoły rodzenia zawiera rekomendacje uwzględniające aktualną wiedzę  medyczną oraz nie ma charakteru indywidualnych konsultacji. Korzystanie z  powyższych rekomendacji wymaga bieżących konsultacji z lekarzem  prowadzącym ciążę, uwzględniających stan zdrowia Uczestnika. 

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne lub nie będzie  mieć zastosowania, pozostałe postanowienia Umowy pozostaną w mocy, a Strony  dążyć będą do zastąpienia nieważnego postanowienia ważnym najbardziej  odpowiadającym pierwotnym intencjom i celom Stron. 

4. Organizator sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, za które  uważa się konieczność zmian Regulaminu wynikającą: 

ze zmiany przepisów prawa, 

z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej, z przyczyn technologicznych lub biznesowych. 

5. Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle Regulaminu rozpatrywane będą w  drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu w drodze  negocjacji w terminie 30 dni od ich wszczęcia, spory wynikające z umowy  poddane zostaną pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo  dla strony pozywającej.