REGULAMIN „SZKOŁY RODZENIA FIZJOHUTA” wersja 1.0 z dnia 15.08.2022

§1

 1. Niniejszy Regulamin „Szkoły rodzenia” (dalej Regulamin) reguluje świadczenie przez FIZJOHUTA Sp. o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Jagiellońskie 19/24, 31-834 Kraków, nr KRS 0000936681, nr NIP 6783194241 (zwaną dalej „Organizatorem”) usług w postaci cyklu zajęć przygotowujących do porodu oraz macierzyństwa (zwanych dalej „Szkołą rodzenia”).
 2. W zakresie formularza rejestracyjnego oraz zajęć prowadzonych online (zwanych dalej Webinarem) niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.).
 3.  Do korzystania z formularza rejestracyjnego i Webinaru wymagane jest:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,
  1. aktualna wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript i włączoną obsługą plików cookies,
  1. posiadanie konta w Serwisie.
 4. Niniejszy Regulamin jest udostępniany osobom, z którymi zawierana jest umowa uczestnictwa w Szkole Rodzenia (zwanymi dalej „Uczestnikami”) przy zawarciu umowy.

§2

 1. Zajęcia w ramach Szkoły rodzenia prowadzone są przez wykwalifikowany personel medyczny tj. w szczególności lekarzy, położne, psychologów, pielęgniarki, fizjoterapeutów i ratowników medycznych.
 2. Szkoła rodzenia obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, zawarte w programie stanowiącym załącznik do Regulaminu.
 3. Zajęcia teoretycznie prowadzone są częściowo w formie stacjonarnej i częściowo w formie Webinaru.
 4. Szczegółowe warunki zawierające: harmonogram zajęć, wykaz nazwisk osób prowadzących zajęcia oraz formę ich prowadzenia będą przekazywane Uczestnikowi na podany przez niego adres e-mail, przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
 5. W przypadku braku możliwości odbycia zajęć w terminie wskazanym w harmonogramie Organizator przedstawi co najmniej dwa możliwe dodatkowe terminy na ich odrobienie.

§3

 1. Uczestnikiem może być pełnoletnia osoba kobieta ciężarna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wypełniła formularz rejestracyjny i dokonała opłaty.
 2. Zawarcie umowy następuje za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnianego przez Organizatora.
 3. W celu zapisu na Szkołę rodzenia należy podać dane identyfikacyjne i adresowe wymagane przez formularz (w tym aktywny adres e-mail), zaakceptować Regulamin oraz wybrać ikonę „Zapisz”.
 4. Po dokonaniu zapisu Organizator niezwłocznie przesyła na wskazany przez Uczestnika adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem zapisu.
 5. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Uczestnika potwierdzenia zapisu przez Organizatora, o którym mowa w  ust. 4 powyżej.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w  ust. 4 powyżej.

§4

 1. Udział w zajęciach Szkoły rodzenia jest odpłatny.
 2. Wysokość opłaty wynika z aktualnego cennika.
 3. Opłata uprawnia do uczestnictwa w zajęciach Uczestnika wraz z jedną wskazaną przez niego osobą towarzyszącą.
 4. Opłata płatna będzie z góry na rachunek bankowy Organizatora nr 35 1140 2004 0000 3502 8283 0827.

§ 5

 1. Uczestnik na zajęciach praktycznych powinien stawić się na zajęciach:
 2. z karimatą i wygodnym strojem sportowym,
 3. z pisemną zgodą lekarza prowadzącego ciążę.
 4. Uczestnik oraz osoba towarzysząca powinni stawić się na zajęciach praktycznych bez objawów chorobowych, a w przypadku, gdy zostanie wprowadzony taki wymóg przez przepisy prawa lub Organizatora – w maseczkach ochronnych.
 5. W przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1 lit. a lub ust. 2, Organizator nakazuje opuszczenie zajęć.

§ 6

 1. W przypadku nieobecności Uczestnika w zajęciach może uczestniczyć w nich wskazana przez niego osoba towarzysząca, a jeśli i to nie będzie możliwe, zajęcia przepadają, z zastrzeżeniem ust. 2-3.
 2. W przypadku zgłoszenia nieobecności na zajęciach teoretycznych z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem, Organizator udostępni Uczestnikowi materiały szkoleniowe z takich zajęć.
 3. W przypadku zgłoszenia nieobecności na zajęciach praktycznych z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, Organizator umożliwi Uczestnikowi uczestnictwo w opuszczonych zajęciach w kolejnym kursie, pod warunkiem, że kurs zostanie zorganizowany i będzie dostępne miejsce.
 4. Uczestnik może odpłatnie uczestniczyć w opuszczonych zajęciach w kolejnym kursie, pod warunkiem, że kurs zostanie zorganizowany, a w przypadku zajęć praktycznych, jeśli dodatkowo będzie dostępne miejsce.
 5. Organizator deklaruje dostępność co najmniej 1-go miejsca w każdych zajęciach praktycznych w celu odrobienia zajęć.

§ 7

 1. Materiały szkoleniowe podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, a także ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 2. Organizatorowi przysługują autorskie prawa majątkowe do materiałów szkoleniowych udostępnianych w trakcie kursu.
 3. Uczestnicy mogą korzystać z materiałów szkoleniowych wyłącznie w zakresie własnego użytku prywatnego. Bez zezwolenia Organizatora zabronione jest zwielokrotnienie materiałów szkoleniowych, a także rozpowszechnianie ich, w szczególności publiczne udostępnianie taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§8

 1. Reklamacje w sprawach dotyczących formularza kontaktowego i Webinaru należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: szkolarodzenia@fizjohuta.pl .
 2. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację oraz opis okoliczności będącej podstawą reklamacji.
 3. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie do 7 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora.
 4. W przypadku gdy reklamacja dotycząca Webinaru będzie zasadna, Organizator umożliwi nieodpłatny udział w Webinarze w innym terminie.

§9

 1. Uczestnik będący konsumentem może odstąpić umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia.
 2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym z ważnych przyczyn, za które uważa się:
 3. po stronie Organizatora

– brak odbycia co najmniej dwóch zajęć i wyznaczenia terminów ich odrobienia,

– naruszenie obowiązków, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. a lub ust. 2 i braku wyrażenia zgody na opuszczenie zajęć

– rażące naruszenie przez Uczestnika przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego.

§ 10

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników oraz dokonuje ich przetwarzania zgodnie z przepisami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu realizowania wzajemnych praw i obowiązków w związku z zawartą Umową, w celu realizacji ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych, a także w celach stanowiących prawnie uzasadniony interes Organizatora.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 11

Żadna ze stron nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy z przyczyn spowodowanych siłą wyższą.

§ 12

 1. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 2. Program Szkoły rodzenia zawiera rekomendacje uwzględniające aktualną wiedzę medyczną oraz nie ma charakteru indywidualnych konsultacji. Korzystanie z powyższych rekomendacji wymaga bieżących konsultacji z lekarzem prowadzącym ciążę, uwzględniających stan zdrowia Uczestnika.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne lub nie będzie mieć zastosowania, pozostałe postanowienia Umowy pozostaną w mocy, a Strony dążyć będą do zastąpienia nieważnego postanowienia ważnym najbardziej odpowiadającym pierwotnym intencjom i celom Stron.
 4. Organizator sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, za które uważa się konieczność zmian Regulaminu wynikającą:
 5. ze zmiany przepisów prawa,
 6. z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej,
 7. z przyczyn technologicznych lub biznesowych.
 8. Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle Regulaminu rozpatrywane będą w drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu w drodze negocjacji w terminie 30 dni od ich wszczęcia, spory wynikające z umowy poddane zostaną pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla strony pozywającej.